Cookies

Wij maken gebruik van Cookies voor het bijhouden van statistieken en om uw ervaring te optimaliseren. Lees meer...

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Voor 11 uur besteld = vandaag verzonden Real-time voorraad
Zoek op naam of artikelnummer...
Categorieën

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden in de ruimste zin des woords en in welke zin dan ook;
b. Leverancier: Haza-Witbaard BV

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of offertes, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten;
 2. Naast deze leveringsvoorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze leveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald;
 3. Indien deze leveringsvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever de leverancier gesloten overeenkomsten, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassingsverklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen;
 5. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn;
 6. Haza-Witbaard B.V. behoudt zich het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen;
 7. Haza-Witbaard B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Opdrachtgever geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever;
 2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard, tenzij er een andere termijn van toepassing is. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat;
 3. Indien de aanbieding of offerte door opdrachtgever wordt geaccepteerd of indien opdrachtgever opdracht geeft aan de leverancier zonder dat een aanbieding of offerte is ontvangen, dan komt eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de leverancier de opdracht aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel, indien de opdracht niet schriftelijk is bevestigd, nadat de leverancier is begonnen met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4: Annulering
 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs
 1.  Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen;
 2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 6: Prijswijzigingen
 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs, te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen; stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijk wijziging in valuta-verhoudingen of, in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn;
 2. Indien de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Betalingstermijn
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist;
 2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven;
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden;
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen;
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of indien het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing is, dan bedragen die kosten 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,-. In alle andere gevallen worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of, indien dit Besluit is komen te vervallen, een daarvoor in de plaats gekomen regeling.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent, alsdan gaat ook het rekening en risico over van leverancier op opdrachtgever;
 2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren;
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen;
 4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst en eerdere overeenkomsten is gehouden, met inbegrip van rente en kosten;
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt;
 6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 9: Termijn van levering
 1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld;
 2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of een gering oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit;
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen;
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 11: Overmacht
 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen;
 2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht situaties, zijn niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Onder overmacht situaties worden onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en ander soortgelijke omstandigheden;
 3. In geval van overmacht is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 4. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan de leverancier de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding jegens de leverancier ontstaat.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het factuurbedrag;
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren;
 3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade zoals indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever;
 4. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren van die aanspraken.

Artikel 13: Toepasselijk recht
 1. De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht;
 2.  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Haza-Witbaard B.V. gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Haza-Witbaard B.V.

Haza-Witbaard
Bolderweg 35
1332 AZ Almere 
Nederland

Telefoon
+31 (0)85 488 1270

E-mailadres
info@haza-witbaard.nl

KvK nummer
57260753

Btw nummer
NL852505541B01